Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad kunnen ouders en personeelsleden meepraten over wat er op school gebeurt. De MR heeft inspraak bij de beleidsbeslissingen van de school.

Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen altijd door ouders en leerkrachten worden bijgewoond.

Onze medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:
Rinus Hoogenboezem (tevens lid GMR)
Omar El Khamlichi  (secretaris)
Kai Pekruhl

Personeelsgeleding:
John Oomen
Elsje Miedema (interim voorzitter/lid GMR)
Vacature