Leerplicht

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin een kind de leeftijd van vijf jaar bereikt. Wordt uw kind bijvoorbeeld op 6 januari 5 jaar, dan gaat de leerplicht in op de eerste schooldag in februari.

Een leerplichtig kind dat nog geen zes jaar is, is voor maximaal tien uur per week niet leerplichtig. Daarvan mag maximaal vijf uur worden opgenomen op initiatief van de ouders, dit hoeft dan alleen maar meegedeeld te worden aan de directeur. De overige vijf uur kunnen alleen opgenomen worden na toestemming van de directeur. U moet hiervoor een verzoek indienen en de directeur kan dit verzoek weigeren.